Algemene voorwaarden

(Gevenhout is een handelsnaam van de onderneming Geven Holzhandel GmbH)

Tot stand gekomen op 25 maart 2021 / aangepast 22-6-2021.

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden zoals hierna omschreven.
 • GevenHout: De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. GevenHout is een handelsnaam, onderdeel van de ondeneming Geven Holzhandel GmbH, gevestigd te Industriestraße 58, 47652 te Weeze (Duitsland), info@gevenhout.nl, USt. nr.: DE265522235, BTW nr.: NL823880837B01. Geven Holzhandel GmbH is ingeschreven in het handelsregister te Kleve (D) onder nummer HRB 9707.
 • Afnemer (koper/klant): Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en een overeenkomst (op afstand), strekkende tot de koop van een Product, aangaat met GevenHout. De Afnemer kan een natuurlijk persoon zijn, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (Consument), dan wel een rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (Bedrijf).
 • Partij: GevenHout, dan wel de Afnemer, tezamen te noemen de "Partijen".
 • Overeenkomst: Iedere Overeenkomst gesloten tussen GevenHout en de Afnemer, gericht op de verkoop van een Product.
 • Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst tussen GevenHout en de Afnemer, die GevenHout aan de Afnemer dient te leveren en waarvoor de Afnemer de Prijs dient te betalen.
 • Prijs: De financiële vergoeding die de Afnemer, voor de koop van de Producten, aan GevenHout dient te voldoen.
 • Website: De website van GevenHout (www.gevenhout.nl) en alle onderliggende pagina's, met uitdrukkelijk uitzondering van de op de website geplaatste 'links' naar andere websites.
 • Koop op afstand: de Overeenkomst tussen GevenHout en de Afnemer, waarbij bij het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zoals een de Website, een telefoon of andere communicatiemiddelen).

Artikel 2 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van GevenHout, op Overeenkomsten GevenHout met de Afnemer heeft gesloten, op alle rechtsverhoudingen waar GevenHout deel van uitmaakt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, alsmede op Overeenkomsten waarbij GevenHout voor de uitvoering derden heeft ingeschakeld.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of algemene voorwaarden van de wederpartij/ Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Door het aanvaarden van de aanbieding of de offertes en door het sluiten van een Overeenkomst met GevenHout, erkent de aspirant-Afnemer c.q. de Afnemer met deze Algemene Voorwaarden bekend te zijn en er mee in te stemmen.
 4. In het geval is gebleken dat één of meer artikelen of bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In dat geval zullen Partijen in overleg nieuwe artikelen of bepalingen overeenkomen.
 5. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met GevenHout zijn overeengekomen.
 6. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van (de toepasselijkheid) van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst, gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten en daaraan kan de Afnemer geen rechten ontlenen voor toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 3 - Aanbiedingen, offertes en bestellingen

 1. Alle op de Website getoonde aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte een geldigheidsduur staat vermeld. In dat geval is de aanbieding of offerte geldig gedurende de periode die op de Website wordt getoond of in de aanbieding of offerte staat vermeld en geldig zolang het betreffende Product door GevenHout geleverd kan worden (zolang de voorraad strekt).
 2. Indien een aanbieding of offerte onder voorwaarden is gegeven, wordt dit nadrukkelijk in de aanbieding of offerte vermeld.
 3. De aanbiedingen en offertes op de Website vormen een uitnodiging aan de Afnemer om Producten te bestellen. Door het aanvaarden van de aanbieding of offerte, door middel van het plaatsen van een bestelling via de Website of door een schriftelijke/digitale (order)bevestiging, komt een Overeenkomst tot stand.
 4. GevenHout behoudt zich het recht voor om bestellingen onder een minimum bestelbedrag te weigeren, dan wel voor deze bestellingen een toeslag te rekenen. Indien dit het geval is, zal GevenHout dit tijdig aangeven bij de Afnemer.
 5. GevenHout zal uitgaan van de juistheid van de door de afnemer verstrekte informatie, gegevens, instructies en documenten en hierop haar aanbieding of offerte baseren. Schade voortvloeiende uit onjuistheid of onvolledigheid van de door de Afnemer verstrekte informatie, gegevens, instructies of documenten komt voor rekening van de Afnemer.
 6. Alle afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten, gewichten en kleuren van de te leveren Producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de Website en in de aanbieding of offerte. Desondanks kan een Product in details afwijken van de op de Website of in de aanbieding of offerte getoonde informatie. Eventuele getoonde afbeeldingen zijn derhalve uitsluitend illustratief van aard en hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Daarnaast dienen verstrekte proefstukken slechts ter indicatie. Ook hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 7. Alle genoemde lengtes in de prijslijst, aanbieding, offerte of op de Website zijn gebaseerd op de handelslengte. De daadwerkelijke lengtes kunnen circa 0 tot 5 cm langer en/of afwijkend zijn.
 8. Alle aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 - Totstandkoming en opschorting Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand wanneer de Afnemer de aanbieding of offerte tijdig heeft aanvaard (en daarmee een bestelling heeft afgerond). De aanvaarding kan zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden. De totstandkoming van de Overeenkomst zal door GevenHout worden bevestigd door de Afnemer per e-mail een orderbevestiging toe te zenden.
 2. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand is gekomen, zal GevenHout passende technische en organisatorische maatregelen treffen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorg dragen voor een veilige webomgeving. Indien de Afnemer elektronisch zal betalen, zal GevenHout daartoe passende veiligheidsmaatregelen treffen.
 3. GevenHout kan zich -binnen de wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de Afnemer aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien GevenHout op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. De Afnemer draagt er zorg voor dat alle informatie, gegevens, instructies en documenten waarvan GevenHout aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan GevenHout worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens, instructies en documenten niet tijdig aan GevenHout zijn verstrekt, heeft GevenHout het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten, volgens de gebruikelijke tarieven, aan de Afnemer in rekening te brengen.

Artikel 5 - Prijs, betaling en prijswijziging

 1. De Prijs is in euro's uitgedrukt. Op de Website kan de Afnemer de Prijzen zien zowel inclusief als exclusief btw en andere heffingen van overheidswege. In de laatste stap bij het plaatsen van de bestelling op de Website (in de digitale winkelwagen) staan de Prijzen weergegeven exclusief btw. De Prijs is exclusief bezorgkosten. De bezorgkosten zijn omschreven in artikel 6 lid 5.
 2. Betaling van de Prijs vindt plaats in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Betaling van de Prijs voor de Afnemer in de hoedanigheid van een Consument is slechts mogelijk door vooruitbetaling van de volledige Prijs. GevenHout heeft verschillende betalingsmogelijkheden beschikbaar, welke worden gespecificeerd in de Website van GevenHout.
 4. Betaling van de Prijs voor de Afnemer in de hoedanigheid van een Bedrijf geschiedt achteraf: binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn.
 5. De betalingstermijn, zoals omschreven in artikel 5 lid 4, is een fatale termijn. Na het verstrijken van de betalingstermijn treedt de Afnemer, zonder ingebrekestelling en van rechtswege in verzuim. De Afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd en alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, komen voor rekening van de Afnemer. Indien GevenHout hogere incassokosten heeft gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor rekening van de Afnemer. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Afnemer worden verhaald. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts.
 6. De Afnemer is niet gerechtigd om op het verschuldigde bedrag een wegens hem/haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de Prijs of de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. De Afnemer heeft de mogelijkheid om het Product te laten bezorgen (zie artikel 6) of om het Product af te halen op de locatie van GevenHout, dan wel op een afhaallocatie in Wintelre (indien GevenHout deze mogelijkheid heeft aangeboden aan de Afnemer). Bij het afhalen van de bestelling in Weeze is het uitsluitend mogelijk om contant te betalen, tot een bedrag van maximaal € 1.000,- (er is geen pinapparaat aanwezig).
 8. GevenHout is te allen tijde gerechtigd om de betalingsmogelijkheden in de toekomst uit te breiden of te beperken.
 9. In het geval van faillissement, surseance van betaling of curatele van de Afnemer zijn de vorderingen van GevenHout en de verplichtingen van de Afnemer jegens GevenHout onmiddellijk opeisbaar.
 10. GevenHout is gerechtigd om de Prijs te verhogen, ook wanneer de Prijs oorspronkelijk (bij het sluiten van de Overeenkomst) niet onder voorbehoud is gegeven. Indien GevenHout het voornemen heeft om de Prijs te verhogen, stelt zij de Afnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Indien een verhoging van de Prijs plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst en de Afnemer zich niet kan vinden in de verhoging van de Prijs, is de Afnemer gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de verhoging van de Prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of een op GevenHout rustende verplichting ingevolge de wet of als GevenHout bereid is om de Overeenkomst alsnog uit te voeren op basis van de oorspronkelijk overeengekomen Prijs.

Artikel 6 - Levering, leveringstermijn en risico-overgang

 1. Levering ten aanzien van de Afnemer in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat het Product in de macht van de Afnemer wordt gesteld. Levering ten aanzien van de Afnemer in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat het Product ter beschikking wordt gesteld aan de Afnemer.
 2. Levering van de Producten vindt plaats binnen een door GevenHout opgegeven termijn: de leveringstermijn GevenHout zal zich inspannen om binnen de aangegeven leveringstermijn te leveren, echter gelden de in de aanbieding, offerte of op de Website genoemde/aangegeven leveringstermijnen nimmer als fatale termijnen. GevenHout is daarom niet aansprakelijk voor een overschrijding van de leveringstermijn.
 3. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Afnemer GevenHout schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij GevenHout in de gelegenheid te stellen om alsnog binnen 10 dagen, na de datum van het aangetekend schrijven, te leveren.
 4. Levering vindt plaats op het overeengekomen leveringsadres (waarbij GevenHout de wijze van verzending zal bepalen), tenzij sprake is van rechtstreekse levering, af magazijn, dit wil zeggen: de Afnemer haalt het Product en/of de Producten zelf op.
 5. Voor leveringen in Nederland brengt GevenHout bij bestellingen onder de €2.000,00,- exclusief btw een bedrag van €65,00,- exclusief btw aan transportkosten in rekening. Bestellingen boven de €2.000,00,- exclusief btw worden gratis aan huis (bij de Afnemer) bezorgd. Leveringen in de Ring Amsterdam en de Waddeneilanden zijn hierop uitgezonderd, hiervoor worden (bovenop de hierboven genoemde "reguliere" transportkosten) extra transportkosten in rekening gebracht, welke transportkosten berekend worden na opvraag bij de transporteur.
 6. Voor leveringen in België brengt GevenHout een bedrag van €80,- exclusief btw aan transportkosten in rekening bij de Afnemer.
 7. Levering aan huis bij de Afnemer geschiedt uitsluitend aan de oprit of parkeerplaats, op de begane grond; eventueel verticaal transport (bijvoorbeeld naar een bovenverdieping of terras) dient door de Afnemer zelf te worden verzorgd en betaald, daarvoor draagt GevenHout geen enkele verantwoording. De Afnemer zorgt ervoor dat de plaats van levering van de Producten goed bereikbaar is.
 8. De Afnemer is verplicht om de Producten af te nemen op het moment waarop deze hem/haar ter hand worden gesteld (voor de Afnemer in de hoedanigheid van Consument) of het moment waarop deze hem/haar ter beschikking worden gesteld (voor de Afnemer in de hoedanigheid van Bedrijf). Indien de Afnemer niet aanwezig is op de afgesproken dag, tijdstip of leveringsadres, of nalatig is met het verstrekken van informatie, gegevens instructies en documenten, die noodzakelijk zijn om te komen tot levering, wordt het Product niet geleverd. De levering zal opnieuw ingepland. De te betalen Prijs wordt hierdoor vermeerderd met €150,00,- welke extra kosten door de Afnemer dienen te worden voldaan voordat de levering zal plaatsvinden.
 9. De Producten komen tot het tijdstip van de levering voor rekening en risico van GevenHout. Nadat de Producten zijn geleverd (overeenkomstig hetgeen is omschreven in dit artikel), komt het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de Producten voor rekening van de Afnemer.

Artikel 7 - Eigendomsbehoud

 1. Alle geleverde Producten blijven het eigendom van GevenHout, totdat alle vorderingen die GevenHout op de Afnemer heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente), volledig zijn betaald door de Afnemer. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat. Bij alle vorderingen is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte werkzaamheden, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
 2. De Afnemer is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze Producten, anders dan overeenkomstig de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf en de normale bestemming van de Producten, te verkopen, te leveren of anderszins te vervreemden. Het is de Afnemer voorts niet toegestaan om deze Producten te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang het eigendom van deze Producten niet op de Afnemer is overgegaan.
 3. GevenHout is gerechtigd om de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de Afnemer aanwezig zijn, terug te vorderen indien de Afnemer niet voor tijdige betaling van de facturen zorgdraagt, in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

Artikel 8 - Garantie

 1. GevenHout garandeert dat de geleverde Producten beantwoorden aan de Overeenkomst en voldoen aan de gebruikelijke eisen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij, bij normaal gebruik, zijn bestemd. De wettelijke garantierechten zijn van toepassing op alle Producten uit het aanbod van GevenHout.
 2. In het geval de Producten naar mening van de Afnemer niet conform de Overeenkomst zijn geleverd, dient de Wederpartij dit tijdig -zie artikel 8 lid 3- aan GevenHout te melden. GevenHout zal vervolgens beoordelen of het geleverde Product in aanmerking komt voor eventueel (gedeeltelijk) herstel, (gedeeltelijke) vervanging of een (gedeeltelijke) terugbetaling.
 3. De Afnemer dient de Producten direct na ontvangst te controleren of deze overeenstemmen met de bestelde hoeveelheid en soort en of er sprake is van (transport)schade of gebreken. Een melding van schade of gebreken dient de Afnemer zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen, te melden worden via info@gevenhout.nl of via https://www.gevenhout.nl/t/return.
 4. De Afnemer dient alle onderdelen van een bestelling te controleren op gebreken. Als de Afnemer geen gebreken heeft gemeld binnen de gestelde termijn (zoals omschreven in artikel 8 lid 3), is het niet mogelijk om op een later moment een gebrek/gebreken te melden over een gedeelte van de bestelling.
 5. Bij zichtbare gebreken blijft de Overeenkomst gesloten (conformiteitsbeginsel) en zal GevenHout samen met de Afnemer komen tot een oplossing.
 6. Als de Afnemer afziet van de aankoop en dus geen andere oplossing wenst, is er sprake van het normale herroepingsrecht. De Overeenkomst zal dan worden ontbonden, de Afnemer dient de Producten terug te zenden naar GevenHout, GevenHout zal het eventueel reeds betaalde terugbetalen aan de Afnemer en de verzendkosten voor het terugsturen komen dan voor rekening van de Afnemer.
 7. In het geval van tijdige reclamatie (binnen uiterlijk 3 werkdagen) heeft de Afnemer niet het recht om zijn/haar betalingsverplichtingen op te schorten.
 8. De Afnemer zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek niet is gemeld binnen de termijn (zoals omschreven in artikel 8 lid 3), het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de Afnemer of derden of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van GevenHout, de Afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht, dan wel trachten aan te brengen, aan het Product en/of het Product hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het Product niet bestemd is. Eventuele garantie is uitgesloten op reparatiewerkzaamheden en op schade als gevolg van normaal gebruik en slijtage.
 9. Bij het melden van eventuele gebreken dient de Afnemer rekening te houden met de eigenschappen van het Product. Afwijkingen van het geleverde, met betrekking tot de kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot garantie. Daarnaast is hout een natuurlijk product. Hout 'werkt', oftewel het krimpt en zet uit. Dit is afhankelijk van temperatuur en vochtigheid. Natuurlijke eigenschappen, afwijkingen en kenmerken moeten daarom altijd in acht worden genomen. In het bijzonder moet de Afnemer bij de aankoop en gebruik van het Product rekening houden met biologische, fysische en chemische eigenschappen van hout. Het scala aan natuurlijke kleur-, structuur- en andere verschillen binnen een houtsoort zijn de typische eigenschappen van het natuurproduct hout en vormen geen grond voor een klacht of aansprakelijkheid.TAV bezaagd hout: Bezaagd hout is niet maatvast, heeft scherpe hoeken en is daarnaast niet altijd haaks. Tevens kan er een lichte kromming in het hout zitten. Op bezaagd hout zitten soms merktekens, oxideplekken en/of watervlekken; ook dit vormt geen grond voor een klacht of aansprakelijkheid.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid, vrijwaring en verjaringstermijn

 1. GevenHout is slechts aansprakelijk voor directe schade, mits die directe schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van GevenHout. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan: materiële schade aan de eigendommen van de Afnemer; redelijke kosten, die Afnemer heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade; redelijke kosten, die Afnemer redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade (voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade) en; redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte (zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek).
 2. GevenHout is niet aansprakelijk voor indirecte schade (daaronder in ieder geval begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade), voor schade, van welke aard dan ook, doordat GevenHout is uitgegaan van door de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, gegevens, instructies of documenten voor GevenHout kenbaar behoorde te zijn. Evenmin is GevenHout aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik, door de Afnemer. Tot slot is GevenHout niet aansprakelijk voor schade indien zij zich kan beroepen op overmacht, zoals omschreven in artikel 10.
 3. Indien GevenHout aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is haar aansprakelijkheid beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het Product dat tot schade heeft geleid.
 4. De Afnemer vrijwaart GevenHout voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke schade aan de Afnemer toerekenbaar is. Indien GevenHout door derden mocht worden aangesproken is de Afnemer gehouden om GevenHout zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten aan de zijde van GevenHout en derden komen verder voor rekening en risico van de Afnemer.
 5. Voor alle vorderingen jegens GevenHout geldt een verjaringstermijn van 1 jaar, tenzij de vordering gegrond is op het niet beantwoorden van het geleverde Product aan de Overeenkomst, dan verjaart de vordering door verloop van 2 jaar nadat de Afnemer GevenHout heeft ingelicht over het gebrek van het geleverde Product.

Artikel 10 - Overmacht

 1. In het geval GevenHout een verplichting uit de Overeenkomst of uit deze Algemene Voorwaarden niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt is er sprake van een "tekortkoming". Een tekortkoming kan niet aan GevenHout worden toegerekend als de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. In een dergelijk geval is er sprake van "overmacht".
 2. GevenHout is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, iedere van buiten komende oorzaak, alsmede elke omstandigheid, voorzien of niet voorzien, waarop GevenHout geen invloed kan uitoefenen en waardoor GevenHout niet in staat is om haar verplichtingen na te komen. Vertraging bij of wanprestatie door haar toeleveranciers, storingen in het internet, de elektriciteit, het e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmogelijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van GevenHout alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. In het geval sprake is van overmacht zijn Partijen niet verplicht om de Overeenkomst voort te zetten. GevenHout behoudt zich in het geval van tijdelijke overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten (dit geldt tevens voor de Afnemer) en is, indien de overmachtsituatie langer duurt dan 2 maanden, gerechtigd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden (dit geldt tevens voor de Afnemer), danwel te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
 4. In het geval sprake is van overmacht is GevenHout niet gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 5. Indien GevenHout bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare gedeelte afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden om deze factuur te voldoen als ware er sprake was van het een afzonderlijke Overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11 - Ontbinding

 1. In het geval de Afnemer een verplichting uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is GevenHout gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Daarnaast is GevenHout gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
 • GevenHout, na het sluiten van de Overeenkomst, omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Afnemer zijn/haar verplichtingen niet zal nakomen.
 • De Afnemer bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Door de vertraging aan de zijde van de Afnemer niet langer van GevenHout kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van GevenHout kan worden gevergd;
 • De Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn/haar eigendom;
 • De Afnemer onder curatele wordt gesteld;
 • De Afnemer komt te overlijden.
 1. Ontbinding vindt plaats door middel van een schriftelijke kennisgeving van de ontbinding aan de Afnemer, zonder rechterlijke tussenkomst.
 2. Indien GevenHout de Overeenkomst heeft ontbonden op één van de gronden uit artikel 11 lid 1 of lid 2, zijn de vorderingen van GevenHout op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar en is GevenHout niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 3. Indien de ontbinding van de Overeenkomst is toe te rekenen aan de Afnemer, is de Afnemer aansprakelijk voor de door GevenHout, door het ontbinden van de Overeenkomst, geleden schade.

Artikel 12 - Herroepingsrecht

 1. Dit artikel geldt alleen voor de Afnemer in de hoedanigheid van een Consument. Voor bepalingen omtrent de Afnemer in de hoedanigheid van een Bedrijf wordt verwezen naar artikel 12 lid 9.

 2. Indien de Afnemer een Consument betreft, dan heeft de Afnemer het recht de Overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de Producten te herroepen, zonder opgave van een reden. Herroeping van de Overeenkomst komt in feite neer op annulering van de Overeenkomst: de Overeenkomst wordt ontbonden, de Afnemer moet de reeds ontvangen Producten terugsturen en GevenHout moet het reeds betaalde terugbetalen aan de Afnemer.

 3. Om gebruik te maken van dit recht dient de Afnemer contact op te nemen met GevenHout via info@gevenhout.nl.

 4. Nadat de Afnemer de Overeenkomst heeft herroepen, heeft de Consument 14 dagen de tijd om de Producten terug te sturen naar GevenHout, naar het volgende adres:
  Geven Holzhandel GmbH / GevenHout
  Industriestraße 58
  47652 Weeze
  De Afnemer dient de Producten met alle geleverde toebehoren en -voor zover mogelijk- in de originele staat en verpakking terug te sturen naar GevenHout. Bij ontvangst wordt de terugzending allereerst gecontroleerd door GevenHout. GevenHout betaalt vervolgens het verschuldigde orderbedrag terug, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de Producten. De kosten voor het retour zenden --van de Afnemer naar het adres van GevenHout-- zijn voor rekening van de Afnemer. Deze kosten zullen in mindering worden gebracht op het bedrag dat GevenHout aan de Afnemer zal terugbetalen. GevenHout raadt de Afnemer aan om ervoor te zorgen dat hij/zij in het bezit is van een afgiftebewijs, een bewijs van ter postbezorging of een vergelijkbaar document. Eventuele schade ontstaan tijdens het terugsturen van de Producten is voor rekening en risico van de Afnemer.

 5. Naast het terugsturen van de Producten door de Afnemer, biedt GevenHout ook de mogelijkheid om de Producten bij de Afnemer te laten ophalen. De kosten van de vervoerder worden aan de Afnemer doorberekend.

 6. Wanneer de Afnemer de Overeenkomst tijdig heeft herroepen, maar de Producten niet tijdig heeft teruggestuurd, is de Overeenkomst definitief geworden. Het is daarna niet meer mogelijk om de Overeenkomst te herroepen of de Producten of enigerlei wijze terug te sturen.

 7. Als de Afnemer schade heeft toegebracht/veroorzaakt (hieronder valt ook: als de Afnemer al wijzigingen/aanpassingen in het Product heeft aangebracht, bijvoorbeeld door boren, zagen of behandelen, die niet nodig waren om de aard, eigenschappen en functionaliteit van het Product te controleren) aan de Producten en deze Producten vervolgens retourneert (door herroeping van de Overeenkomst), zal GevenHout de Producten niet in ontvangst nemen. De Afnemer dient de Producten dan volledig te betalen, omdat GevenHout de Producten waaraan schade is toegebracht/veroorzaakt niet meer kan verkopen of kan gebruiken voor andere doeleinden.

 8. Het herroepingsrecht, zoals hierboven omschreven, is niet van toepassing op Overeenkomsten bestaande uit maatwerk, waarbij Producten speciaal volgens de specificaties/wensen van de Afnemer vervaardigd zijn. De Afnemer heeft dan niet de mogelijkheid om de Overeenkomst te herroepen, de Producten op enigerlei andere wijze terug te sturen en is gehouden om de Producten te houden.

 9. Het is voor de Afnemer in de hoedanigheid van een Bedrijf uitsluitend mogelijk om een Product te retourneren, mits GevenHout dit met de Afnemer is overeengekomen. GevenHout is gerechtigd om aan te geven dat het voor de Afnemer in de hoedanigheid van een Bedrijf niet mogelijk is om een Product te retourneren.

Artikel 13 - Verwerking van persoonsgegevens

 1. GevenHout verwerkt bij het sluiten van een Overeenkomst met de Afnemer de persoonsgegevens van de Afnemer. Bij deze verwerking van de persoonsgegevens handelt GevenHout in overeenstemming met de huidige privacywet- en regelgeving.
 2. GevenHout verwerkt de persoonsgegevens van de Afnemer vertrouwelijk. GevenHout zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is ter uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Het is GevenHout niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Afnemer te verstrekken aan derden, zonder dat dit noodzakelijk is ter uitvoering van de Overeenkomst. Een overdracht van persoonsgegevens zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Afnemer vindt niet plaats, tenzij in het kader van de noodzakelijke uitvoering van de Overeenkomst, bijvoorbeeld aan het bedrijf dat is belast met de levering van de Producten.
 4. Meer informatie omtrent de verwerking van de persoonsgegevens is te vinden in het privacybeleid van GevenHout. Zie het privacybeleid op de website: https://www.gevenhout.nl/t/privacy

Artikel 14 - Auteurs- en intellectuele eigendomsrechten

 1. GevenHout behoudt de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Het auteursrecht is het recht van de maker van een werk van literatuur, wetenschap of kunst om te bepalen hoe, waar, wanneer en door wie het werk openbaar wordt gemaakt of verveelvoudigd.
 3. Het intellectuele eigendomsrecht is het verzamelbegrip voor rechten van makers op intellectuele creaties, bijvoorbeeld, muziek, merken, vormgeving, design, uitvindingen, teksten en foto's. Het auteursrecht valt onder het intellectuele eigendomsrecht.
 4. Op alle Producten die GevenHout levert en alle werkzaamheden die GevenHout verricht ter uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten, rust auteurs- en intellectueel eigendomsrecht. Het is de Afnemer daarom niet toegestaan om aanbiedingen, offertes, informatie (waaronder teksten en afbeeldingen) van de Website of andere sociale mediakanalen of e-mails over te nemen, te kopiëren, te verkopen, (commercieel) te exploiteren of anderszins aan derden ter inzage te leggen, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van GevenHout.

Artikel 15 - Toepasselijk rechten en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij GevenHout partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de levering plaatsvindt in het buitenland.
 2. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een van de Partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
 3. Het staat GevenHout evenwel vrij om het geschil voor te leggen aan de ingevolge de wet bevoegde rechter.

Artikel 16 - Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. GevenHout behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Voor een afgesloten Overeenkomst gelden de Algemene Voorwaarden zoals deze van toepassing waren op de dag van de aanvaarding van het aanbod, dan wel het moment dat de Afnemer een bestelling op de Website heeft afgerond en GevenHout de Afnemer per e-mail een orderbevestiging heeft toegezonden.
 3. Eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.
 4. GevenHout zal de Afnemer per e-mail op de hoogte stellen van wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden.
 5. De wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden zullen van kracht zijn na 30 dagen nadat de Afnemer op de hoogte is gesteld van de wijzigingen.
 6. Indien de Afnemer niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen heeft de Afnemer het recht om de Overeenkomst te ontbinden, tenzij GevenHout alsnog bereid is om de Overeenkomst uit te voeren conform de oorspronkelijk overeengekomen Algemene Voorwaarden.

Artikel 17 - Vindplaats Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de Website van GevenHout.